Milieutaakstellingen Bouw 1995

Implementatie van de op de bouw betrekking hebbende aspecten van het milieubeleid zoals neergelegd in het Nationaal Milieubeleidsplan 1990.

Warmte-accumulatie gebouwmassa levert energiebesparing

Bij het ENERGON PRINCIPE worden de holle ruimten in kanaalplaatvloeren gebruikt voor de toevoer van de ventilatielucht in een gebouw. Daarbij wordt de thermische massa van de vloer gebruik voor opslag van warmte of koude.

Energon principe toegepast in nieuwbouw Verkeer & Waterstaat

Gebouwmassa benutten voor warmte- en koudeopslag. Gebruik maken van de holle ruimten in kanaalplaatvloeren.

Duurzame ontwikkeling in de Utiliteitsbouw

Hoe stond het in 1993 met de innovaties op het gebied van duurzame ontwikkeling in de bouw. Veelal is het verder gaan met al bestaande zaken: meer isoleren, benutten van (passieve) zonne-energie. Maar natuurlijk vind er ook integratie van nieuwe mogelijkheden in het ontwerp plaats. Een aantal voorbeelden.

De toepassing van waarde-analyse bij het beoordelen van gebouwonderdelen

Begin 1976 werd een werkgroep ingesteld met de opdracht na te gaan in hoeverre de waarde-analyse kan bijdragen tot een evenwichtiger beoordeling van gebouwonderdelen.

VOETWARMTE BIJ VLOEREN BOVEN BUITENLUCHT

Hoe kan de oppervlaktetemperatuur van een vloer worden beinvloed door thermische isolatie; een niet stationaire berekening.

Evaluatie praktijkmetingen luchtdoorlatendheid van gevels

LUCHTDOORLATENDHEID VAN DE GEBOUWSCHIL – wenselijkheid en mogelijkheid van het normeren van de aan de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil te stellen eisen

Richtlijn betreffende de aan de LUCHTDOORLATENDHEID VAN GEVELS te stellen eisen.

Een nadere uitwerking van de in 1980 opgestelde richtlijn

UITGANGSPUNTEN bij de vaststelling van de aan de LUCHTDOORLATENDHEID VAN GEVELS te stellen eisen